Logo
  برچسب شده با پرتال جدید پژوهشی
مطالب/ رونمایی از دو پرتال معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه                            
      پرتال های معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری طراحی و پیاده سازی گردید.
سه شنبه 29 آبان 1397