Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با پرتال جدید پژوهشی

رونمایی از دو پرتال معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

مطالب/ رونمایی از دو پرتال معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

                           
      رونمایی از دو پرتال معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پرتال های معاونت آموزشی و معاونت پژوهش و فناوری طراحی و پیاده سازی گردید.
سه شنبه 29 آبان 1397