Logo
  برچسب شده با پرتال گروه نظارت
مطالب/ رونمایی از پورتال گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب                            
      پورتال گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب توسط گروه فناوری اطلاعات طراحی و پیاده سازی گردید.
چهارشنبه 19 دي 1397