Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با پرتال گروه نظارت

رونمایی از پورتال گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب

مطالب/ رونمایی از پورتال گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب

                           
      رونمایی از پورتال گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب پورتال گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه بناب توسط گروه فناوری اطلاعات طراحی و پیاده سازی گردید.
چهارشنبه 19 دي 1397