Logo
  برچسب شده با

برچسب شده با دکتر سمیه ملایی

عضویت عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بناب در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران"

مطالب/ عضویت عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بناب در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران"

                           
      عضویت عضو محترم هیأت علمی دانشگاه بناب در "کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران" عضو محترم هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بناب ضمن عضویت در کمیسیون فنی تدوین استاندارد ملی ایران در تدوین و انتشار دو شماره از استاندارد ملی ایران همکاری داشتند.
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398